Wednesday, April 29, 2009

10 Perkara Pembatal Keislaman

1. Syirik Akbar, menyembah selain dari Allah

2. Menjadikan perantara antara dia dengan Allah seperti berdoa meminta daripada wali-wali dan memohon hajat daripada mereka

3. Tidak mengkafirkan agama yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya iaitu semua agama selain Islam atau syak pada kekufuran mereka atau mensahihkan aqidah mereka yang batil seperti berkata "semua agama sama disisi Allah"

4. Beriqtikad bahawa ada ajaran yang lebih baik dari Islam atau petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah S.A.W.

5. Membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah walaupun dia beramal dengannya.

6. Mengejek ajaran Islam seperti berkata; "Menyimpan janggut itu seperti kambing" atau menggelar wanita yang menutup aurat itu wanita kolot.

7. Mengamalkan Sihir

8. Membantu orang-orang kafir menguasai kaum muslimin dan memerangi muslimin.

9. Beriktiqad adanya sebahagian manusia yang boleh keluar dari sempadan syariat seperti percaya jika sampai kepada maqam zikir tertentu kewajipan solat gugur darinya.

10. Mengabaikan ajaran Islam sehingga tidak mengamalkan satu pun ajarannya dan tidak langsung belajar berkenaannya.


Sumber: At-Tibyan, Jabatan Mufti Negeri Perlis.

No comments: